ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ
ACCESS SOLUTIONS
Satış Koşulları

Sınırlı Satış Şartnamesi

ALICI 5, 11 VE 12. KOŞULLARA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİDİR

1. Genel

1.1 Aşağıda ifade edilen (zaman zaman Satıcı tarafından değiştirilen ve Alıcıya yazılı olarak bildirilen ya da Satıcının web sayfasında duyurulan) koşullar, ( “Koşullar”) Satıcıyla Alıcı arasında Ürün veya Alet satışı ve alımı ile ilgili her anlaşmanın (“Kontrat”) ayrılmaz parçası olacak ve diğer bütün hüküm ve koşulları (Alıcının siparişiyle, sipariş teyidiyle, teslimat bildirimi, Şartnameler veya bunlara benzer herhangi bir belgeyle veya Satıcı tarafından hazırlanmış belgeleri onaylamasıyla veya herhangi bir başka yolla uygulamaya çalışacakları dahil) açıkça hariç tutarak Satıcı ve Alıcı arasındaki bütün işlemlere uygulanacaktır.

1.2 Yazılı olmadıkça ve taraflardan her birinin yetkili temsilcilerince işbu Koşulları değiştirme ya da tamamlama niyeti açıkça belirtilerek yazılı ve imzalı beyanda bulunulmadıkça, işbu Koşulların herhangi bir hükmünde yapılacak her türlü ilave ve değişiklik ya da Satıcının herhangi bir temsilcisi tarafından Ürünlerle ilgili olarak yapılacak tanım, öneri veya tavsiye bağlayıcı olmayacaktır.

2. Yorum

2.1 İşbu Koşullarda: “Alıcı" Satıcıdan Ürünleri satın alan kişi; “Alıcının Aletleri” Alıcıya ait olup Satıcı tarafından üretilen, satın alınan veya alınan ya da Alıcı tarafından talep edilen her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; “Özel Ürünler” Standart Ürünler dışında olup Satıcı tarafından tedarik edilen ya da sağlanacak her türlü ürün; “Grup” Satıcının her türlü şube veya holding (‘şube' ve ‘holding şirketi’ 1985 tarihli Şirketler Yasasının 736 ve 736A bölümlerinde belirtilen anlamı taşır) kuruluşu; “Fikri Mülkiyet Hakları” her türlü patenti (ilave koruma sertifikaları dahil), faydalı ürünü, icat haklarını, telif haklarını, telif hakkı cinsinden hakları, veritabanı haklarını, ahlaki hakkı, tasarım hakkını, tescilli ya da tescilsiz tasarımları, tescilli ya da tescilsiz markaları, tescilli unvanları ve düzeni, iyi niyeti, (anılanların tümü tescilli olsun veya olmasın, uygulama için tüm haklara ve uygulamalara sahip olsun veya olmasın) know-how ve gizli bilgiyi ve dünyanın her yerinde yukarıdakilere benzer her şeyi kapsayan tüm fikri mülkiyet hakları; “Zararlar” mantık çerçevesinde kestirilebilir ve engellenebilir olsun olmasın, tüm zarar, hasa, borç, gider ve masraflar; “Sipariş Kabulü” Satıcının yetkili bir imza sahibi tarafından Koşul 3.2. uyarınca imzalanmış yazılı sipariş kabulü; “Ürünler” her türlü Standart ve/veya Özel Ürün veya bunların parçaları; “Numune” numuneli satış bağlamında, Satıcı tarafından sağlanan, numuneyle ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan her türlü şartname veya kılavuzda belirtilen toleranslara veya başka değişikliklere tabi ve Satıcının yetkili bir temsilcisince Sipariş Kabulünde Kontrata uygun olduğu doğrulanan numune; “Satıcı” tescilli adresi Avebury House, 201 - 249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1AU, İngiltere olan Limited (Ticaret Sicil No: 547495) ile halefleri ve devir alanları; “Satıcı Kataloğu” Satıcının web sitesi dahil, Satıcı tarafından zaman zaman yayımlanan ürün kataloğu; “Satıcının Aletleri” Özel Ürünlerin imalatında veya bu imalatla ilgili olarak kullanılan, Alıcının Aletlerinin dışındaki her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; “Satıcının Web Sitesi” www.essentracomponents.co.uk veya herhangi bir halefinin web sitesi; “Şartnameler” 2.1.1 Standart Ürünler bağlamında, söz konusu Standart Ürünün önerildiği zamanda Satıcı Kataloğunun son nüshasında belirtilen ve Standart Ürünle ilgili şartname; 2.1.2 Özel Ürünler bağlamında Satıcının bir yetkilisince söz konusu Özel Ürünün nihai şartnamesi olduğunu belirttiği şartneme; ve 2.1.3 belirtilenler gibi bir şartname bulunmaması durumunda Satıcının makul hareket ederek, zaman zaman uygun olduğunu belirleyeceği şartname; “Standart Ürünler” Satıcının Kataloğunda bir ürün numarasıyla satışa sunulan her türlü ürün; ve “Alet” Satıcı Aletleri ve Alıcı Aletleri anlamına gelir.

2.2 İşbu Koşullarda: Başlıklar sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup, Koşulların yorumunu etkilemez; bir "kişiye" yapılan atıf, bağımsız bir yasal kişiliği olsun veya olmasın her türlü kişi, şirket, kurum, kuruluş, firma, ortaklık, vakıf veya daireyi içerir; tekil sözler bağlamın kabul ettiği veya gerektirdiği durumlarda çoğul hali de ifade eder; aynı şekilde çoğul sözler de tekil hali içerir; bağlam aksini gerektirmedikçe kural ya da yasal hükme yapılacak her türlü atıf zaman zaman değiştirilen, pekiştirilen, tadil edilen, genişletilen, yeniden ifade edilen veya yenilenen söz konusu kural ya da yasal hükmü ifade eder; ve metinde aksi gerekmedikçe, “dahil” sözcüğü "bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dahil" anlamını ifade eder.

3. Teklifler ve Siparişler

3.1 Teklif, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir; ancak Satıcı tarafından maddeye uygun olarak teyit edilmediği sürece bağlayıcı sayılmaz.

3.2 Satıcı tarafından Alıcıya verilen her Ürün siparişi Alıcı tarafından yapılan ve sipariş kapsamındaki Ürünleri işbu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullara göre satın alma önerisi olarak kabul edilir. Bir siparişin Satıcı açısından bağlayıcı olması için Satıcının Sipariş Kabulüyle kabul edilmesi veya (daha önceyse) Satıcının Ürünlerin veya ilgili Aletlerin ve numunelerin üretimine başlaması, Ürünleri Alıcının emrine tahsis etmesi veya Ürünleri Alıcıya sevk etmesi gerekir.

3.3 Kabul edilmiş bir sipariş Alıcı tarafından ancak Satıcının önceden açık ve yazılı onay vermesiyle iptal edilebilir.

3.4 Sipariş edilen Ürünlerin miktarı ve cinsi sipariş formunda veya farklıysa, Sipariş Kabulünde belirtildiği gibi olacaktır.

4. Tanımlar, Numuneler ve Literatür

4.1 Satıcı tarafından hazırlanan her türlü çizim, şartname veya reklam ve herhangi bir Satıcı Kataloğundaki her türlü tanım, ayrıntı veya resim sadece söz konusu Ürünler hakkında yaklaşık bir fikir verebilmek amacıyla hazırlanmış ya da yayımlanmış olup, Madde ve Madde içeriğinde belirtilmedikçe Alıcı tarafından Kontratın bir parçası olarak kabul edilemez.

4.2 Satıcının Kataloğunda, teklifinde, fiyat listesinde, teklif kabulünde, Sipariş Kabulünde, etiket, ambalaj, fatura veya Satıcı tarafından hazırlanan herhangi bir başka belge veya bilgide meydana gelecek her türlü baskı hatası, dizgi yanlışı veya hata ya da eksiklik Satıcı tarafından, Alıcıya herhangi bir sorumluluk yüklemeksizin söz konusu hata ya da eksikliği açıkça ya da Satıcının web sitesinde düzelterek ve Alıcıyı yazıyla haberdar ederek düzeltilir ve bu müdahale gerçekleştiği andan itibaren Alıcı için bağlayıcı sayılır.

4.3 Aksi yasal olarak gerekmedikçe, Kontrat: (a) Satıcının Sipariş Kabulünde Kontratın numuneyle satış olduğunu belirtmedikçe (numune sağlanmış da olsa) numuneyle satış değildir; veya (b) bir tarih sağlanmış da olsa, tarifle satış değildir.

5. Teknik Özellikler

5.1 Alıcı Ürünlerin Teknik Özelliklere veya varsa Numuneye uygun ve tüm malzeme açısından tatmin edici nitelikte olup olmadığını ve Alıcının maksadına uyup uymadığını belirleyecek uygun testleri yapmayı üstlenir. Alıcı, Maddeye bağlı olarak, Satıcı tarafından sağlanan her türlü rehber ve kılavuza bakmaksızın, Ürünlerin Alıcının tüm amaçlarına uyup uymadığını belirlemede Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmadığını açıkça kabul etmektedir.

5.2 Alıcı bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygunluğu konusunda Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmak isterse, Alıcı siparişini vermeden önce Satıcıyı belirli amaç hakkında ve bizzat test yapmak yerine Satıcının onayına dayanmak isteği konusunda yazıyla bilgilendirir. Satıcı böyle bir onay verilmesi durumunda doğacak ilave giderler konusunda Alıcıyı bilgilendirir. Alıcının bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygun olduğuna güvenmesi için, Alıcının gerekli testleri yapmak için gerekli tüm bilgileri Satıcıya iletmiş ve Satıcının imza yetkisine sahip bir temsilcisinin Sipariş Kabulünde Özel Ürünün söz konusu amacı karşılayabileceğini açıkça teyit etmiş olması gerekir.

5.3 Satıcı her türlü Teknik Özellik üzerinde Ürünlerin niteliğini veya performansını maddeten etkilemeyecek her türlü değişikliği yapabilir veya Alıcıyı bilgilendirmek kaydıyla Satıcının Özel Ürünü herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun hale getirmek için gerekli gördüğü her türlü değişikliği, masrafı Alıcıya ait olmak kaydıyla gerçekleştirebilir. Söz konusu Ürünlerin şartnameleri Alıcı tarafından sağlanmış ya da Alıcının isteği üzerine geliştirilmiş veya değiştirilmişse, Satıcı Ürünlerin herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun olması yönünde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5.4 Satıcıya Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Şartname veya Alıcının isteği üzerine Şartnameler üzerinde yapılan değişiklikler ve bu tür Şartnamelerden doğan ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Alet bağlamında, Alıcı bu gibi Şartname ve/veya Aletlerin: 5.4.1 söz konusu Şartnamelere göre veya söz konusu aletleri kullanarak yapılan Ürünlerin Alıcının taleplerini bütünüyle ve doğru olarak karşıladığını; 5.4.2 Satıcının söz konusu Şartnamelere uygun olarak ürettiği ve/veya (anlaşma varsa) sağladığı Ürünlerin eksiksiz ve amaca uygun olduğunu, Şartnameye uyduğunu ve Alıcının amacına uygun Ürünlerle sonuçlanacağını; 5.4.3 hiçbir üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmediğini ve Satıcının, Grubunun ve temsilcilerinin böylesi her türlü Şartname veya Alet ya da Ürünlerin imalatı amacıyla hazırlanan Şartnamelerdeki her türlü ürün ya da işlem ile ilgili her türlü Fikri Mülkiyet Hakkını kullanabileceklerini; ve 5.4.4 geçerli tüm kural ve yasalara uygun olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Kontratta aksi açıkça belirtilmedikçe ya da Satıcıyla Alıcı arasında yazılı olarak kabul edilmedikçe, Kontratın yerine getirilmesi sürecinde veya Ürünlerin ya da Aletlerin üretilmesiyle ilgili olarak Satıcı, Grubu veya temsilcileri tarafından yaratılmış tüm Fikri Mülkiyet Hakları Satıcıya ait olacaktır.

6. Aletler

6.1 Satıcı Özel Ürünler sağlamayı kabul eder ve söz konusu Özel Ürünleri üretmek için Alıcının Aletlerine gerek duyduğunu Alıcıya bildirirse, Alıcı ya Özel Ürünleri üretebilecek Alıcı Aletlerini sağlar ya da taraflar arasında anlaşma olursa, Satıcı Alıcı Aletlerini Alıcının hesabına, taraflar arasında anlaşılan bir fiyata ve karşılığını Madde 6.2 uyarınca tahsil etmiş olmak kaydıyla imal veya tedarik eder.

6.2 Özel Ürünlerin Alıcı Aletleri kullanılarak imaline yönelik ilk Alıcı siparişinin kabulünden sonra ve söz konusu Alıcı Aletlerini kapsayan Satıcı faturasının alınması kaydıyla, Alıcı: 6.2.1 söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatının yüzde ellisini (%50) hemen, bakiye yüzde elliyi (%50) Alıcı Aletleriyle üretilmiş numunelerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesi üzerine; veya 6.2.2 Satıcı tarafından öyle talep edilmişse söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatını hemen ödeyecektir.

6.3 Alıcı tarafından imal edilen ya da alınan her türlü Alıcı Aleti söz konusu Alıcı Aletleri kapsamındaki toplam fiyatın nakit olarak veya hesap mutabakati yoluyla ödenmesine kadar Satıcıya ait olacak, daha sonra Alıcı iyeliğine geçirilecektir. Alıcı Aletleri iyeliği Alıcıya geçene kadar, Madde 10.3 ve 10.4 hükümleri, Ürünler için olduğu gibi, Alıcı Aletleri için de geçerli olacaktır. Alıcı Aletleri iyeliğinin Alıcıya devrinden sonra, Alıcı ilgili Özel Ürünlerin imalatında gerekli Alıcı Aletlerinin kullanılmasını kapsayan bir Fikri Mülkiyet Hakkı lisansına hak kazanacaktır.

6.4 Satıcıya sağlanan ya da Satıcı tarafından Alıcı namına alınan Alıcı Aletleriyle ilgili zarar veya hasar riski Alıcıya aittir. Satıcı tarafından üretilen Alıcı Aletlerinin zarar veya hasar riski imalatının tamamlanmasından sonra Alıcıya geçer. Alıcı, Alıcı Aletlerinin Satıcının tesislerinde kalacağı süre boyunca saygın bir sigortacı tarafından uygun miktar ve koşullarda sigorta edilmesini sağlar, gerekli tüm onarım veya yenileme giderlerini karşılar.

6.5 Satıcı, Satıcının mülkiyetindeyken Alıcı Aletlerinde vuku bulacak her türlü zarar ve hasar hakkında Alıcıyı bilgilendirir. Satıcı, Grubu ya da temsilcileri Alıcı Aletleri kendi mülkiyetlerindeyken Alıcı Aletlerinde ihmal veya kasıtlı hasar dışında vuku bulacak herhangi bir zarar ya da hasar nedeniyle Alıcıya karşı sorumluluk kabul etmez.

6.6 Satıcı, Alıcı Aletleri kullanılarak yapılan Ürünlerin son teslimatını izleyen 2 yıl boyunca Alıcı Aletlerini ücretsiz olarak depolar. Satıcı, söz konusu sürenin bitiminde Alıcı Aletlerini kendi amaçları için kullanabilir ya da masrafı Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla depolamayı sürdürebilir, iade ya da imha edebilir.

6.7 Alıcının asgari miktarda Özel Ürün satın almak istediğini bildirdiği ve Satıcının söz konusu Özel Ürünler için Satıcı Aletleri imalatına yatırım yaptığının veya yapacağının bilincinde olduğu ve önceden belirtilen miktarın altında Özel Ürün sipariş ettiği ya da aldığı durumda, Satıcı, Satıcı Aletlerine yaptığı yatırım ve makul yönetim ve taşıma giderlerinin sipariş edilen Özel Ürünler oranındaki tutarını Alıcıya fatura edebilir.

6.8 Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Satıcı Aletleriyle ilgili Fikri Mülkiyet Hakları ve iyelik Satıcının olacaktır. Alıcı, Satıcı Aletlerini satın alırsa, Satıcı tarafından yazılı olarak bildirilen tüm tutarın Alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satıcı Aletlerinin riski ve mülkiyeti Alıcıya geçer. Alıcı, satın aldığı herhangi bir Satıcı Aletinin daha önce Satıcı tarafından kullanılmış olacağını, satın almadan önce denetlemek için makul bir süre önce bilgilendirileceğini, tatmin edici nitelikte ve Alıcının amaçlarına uygun olduğuna karar vermiş addedileceğini kabul eder. Satıcı Aletlerinin mülkiyet ve riskinin Alıcıya devredilmesinden sonra bu aletler işbu Koşullar kapsamında Alıcının Aletleri olarak adlandırılacaktır.

6.9 Satıcının Özel Ürün imalatı bağlamında herhangi bir Alette yeniden tasarım, onarım veya yenilemeye gitmesi gerektiği durumda, Alıcı, Satıcının ihmalinden veya kasıtlı kötü kullanımından doğanlar dışında, Satıcı tarafından üstlenilen her türlü yapım ve yeniden yapım masrafları dahil, bu tür masrafları zaman geçirmeden tazmin eder.

6.10 Satıcı, Özel Ürünlerin imalatı da dahil olmak üzere, Aletleri kendi takdirine uygun şekilde kullanma hakkına sahiptir.

7. Fiyat

7.1 Madde uyarınca, Ürünlerin veya Aletlerin fiyatları, geçerli teklifte belirtilen, geçerli teklif bulunmaması halinde ise, siparişin kabul edildiği tarihte Satıcının geçerli fiyat listesindeki fiyat olacaktır (“Fiyat”). Fiyat, Satıcının mevcut uygulaması kapsamındaki standart ambalajı içerir. Fiyat, bu Koşullarda belirtilen sorumluluk sınırlarını yansıtır, ancak Alıcı tarafından talep edilmesi ve Satıcının söz konusu sorumluluk sınırlarında herhangi bir değişiklik yapmayı kabul etmesi durumunda Satıcı meydana gelecek her türlü ilave masrafı Alıcıya bildirir.

7.2 Satıcı, teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıyı bilgilendirerek, aşağıdaki nedenlerden dolayı herhangi bir Ürün veya Aletin tedarik edilmesiyle ilgili olarak oluşan masrafı yansıtmak üzere Fiyatı arttırma hakkını saklı tutar: 7.2.1 Satıcının makul kontrolü dışındaki herhangi bir etken; 7.2.2 Ürünlerin Kontrat uyarınca teslim edilmemiş ya da teslim alınmamış olmasından doğacak depolama giderleri de dahil, işçilik ve malzeme giderlerindeki artışlar; 7.2.3 Teslimat tarihleri, miktarlar, Şartnameler ya da Satıcının talimat kapsamı ile ilgili olarak Alıcı tarafından talep edilen değişiklikler; 7.2.4 Alıcının talimatından, ihmalinden ya da hatasından kaynaklanan her türlü gecikme veya ilave çalışma ya da malzeme; veya 7.2.5 Alıcının Satıcıya doğru ve zamanında bilgi, talimat, şartname ve varsa, Alet sağlamaması.

7.3 Fiyat geçerli hiçbir katma değer vergisini ya da standart dışı ambalaj, yükleme, boşaltma, nakliye, sigorta ve benzeri giderlerden doğan hiçbir vergiyi kapsamaz; varsa, bu vergiler Alıcı tarafından ilave olarak ve Ürün veya Aletlerin ederi ödendiği zaman ödenir. Alıcı tarafından karşılanacak nakliye ve benzeri giderlerin daha önce Satıcı tarafından karşılanması durumunda, Satıcı böylesi giderlerle ilgili faturayı zaman geçirmeden ibraz etme hakkına sahiptir.

8. Ödeme

8.1 Satıcı, Alıcının peşin ödemesi gereken Fiyat ya da herhangi bir başka meblağ için Alıcıya fatura kesme hakkına sahiptir.

8.2 Satıcı: 8.2.1 her an kredi sunup geri alma; 8.2.2 Alıcıyla ilgili referans talep etme ve kredi referans araştırmaları yapma hakkına sahiptir.

8.3 Madde uyarınca, Satıcının herhangi bir faturasının ödemesi, teslimatın henüz tamamlanmamış ya da Ürün veya Alet mülkiyetinin Alıcıya geçmemiş olabileceğine bakılmaksızın (indirim, tenzilat, azaltma veya mahsup yapılmadan), fatura tarihini izleyen 30 gün içinde yapılır. Satıcı tarafından bilhassa kabul edilmedikçe, ödeme, Fiyatla aynı para birimi üzerinden yapılır. Alıcının ödemekle yükümli olduğu meblağların ödenme tarihi işbu Koşullarda esastır. Alıcı tarafından nakit veya hesaba geçmiş meblağ olarak alınmadıkça, hiçbir ödeme tahsil edilmiş sayılmaz. Vadesinde ödenmemiş tutarlarda zaman zaman Lloyds TSB Bank Plc baz oranının üzerinde olan yıllık %3 oranında faiz ödenmesi gereklidir.

8.4 Ödeme tarihi öncesinde veya ödeme tarihinde ödenmemiş herhangi bir meblağ varsa, ödenmemiş kısım üzerinde tüm ödeme tamamlanıncaya kadar faiz işletilir (herhangi bir hükmün hem öncesi, hem sonrasında). Taraflar, işbu Madde hükümlerinin, bu Koşullar uyarınca meblağların geç ödenmesi durumunda esas kontrat önlemi sağlayacağını kabul eder.

8.5 Alıcı, bu Koşullar ve/veya Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontrat ve bu kontrat hükümleri uyarınca vadesi gelmiş herhangi bir ödemeyi yapamazsa, Satıcının herhangi bir hak veya tazminine hiçbir halel gelmemek kaydıyla, Satıcı aşağıdaki haklara sahip olacaktır: 8.5.1 Kontratı ya da Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontratı sonlandırmak; 8.5.2 Satıcının Kontrat uyarınca ya da herhangi bir nedenle Alıcıya ödemekle yükümlü olduğu ödenmemiş tutarları mahsup etmek; 8.5.3 Alıcıdan Ürünlerin ve Aletlerin depolanma giderlerini ödemesini talep etmek; 8.5.4 ödeme yapılana kadar Alıcıya Kontrat veya herhangi bir başka kontrat uyarınca yapılması gereken sevkıyatı askıya almak; 8.5.5 Kontratı reddedilmiş ya da sonlandırılmış addetmek; 8.5.6 Alıcıya henüz teslim edilmemiş herhangi bir Ürünü yeniden satmak; ve/veya 8.5.7 Ürünler için depozito olarak ödenmiş tüm meblağa el koymak.

9. Teslimat

9.1 Aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, Ürünler Alıcıya Satıcı tarafından makul şekilde seçilmiş bir taşıyıcıyla sevk edilecektir. Ürünlerin Alıcıya sevkıyatı Satıcı tarafından nakliyeciye teslim ya da nakliyeci tarafından teslim alınma yoluyla gerçekleştirilecektir. O noktadan itibaren, söz konusu Ürünlerin sevkıyatı nakliyecinin istenirse Alıcıya bildirilecek koşullarına göre yapılacaktır. Satıcı erken teslimatta bulunabilir. Satıcı 1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(2) Maddesiyle yükümlü olmayacağı gibi, 1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(3) Maddesi uyarınca bildirimde bulunması da talep edilmez.

9.2 Ürünlerin Madde 9.1. kapsamında belirtilenden farklı bir yöntemle sevk edileceği durumlarda, sevkıyat şöyle gerçekleştirilecektir: 9.2.1 Ürünlerin Alıcı tarafından Satıcının tesislerinden teslim alınacağı durumlarda, Satıcının Alıcıyı Ürünlerin alınmaya hazır olduğu yönünde bilgilendirmesiyle; 9.2.2 Ürünlerin Satıcı tarafından teslim edileceği durumlarda, Satıcının Ürünleri Alıcının teslimat için belirttiği adrese teslim etmesiyle; veya 9.2.3 Ürünlerin nakliyesi bir üçüncü şahıs tarafından yapılacaksa, söz konusu üçüncü şahsın Ürünleri teslim alması ya da Ürünlerin kendisine teslimiyle.

9.3 Ürünlerin teslimatı için belirtilen her türlü zaman veya tarih sadece yaklaşıktır. Teslimat süresi esas değildir. Satıcı Ürünlerin teslimindeki herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz. Satıcı siparişte belirtilen Ürün miktarının yüzde 10 altında veya yüzde 10 üstünde teslimat yapabilir ve Alıcı miktarda böyle bir değişikliği kabul ettiği gibi, miktardaki bu değişikliği yansıtan Fiyatı öder.

9.4 Alıcı, teslimatın yapılmadığını tahmini teslimat tarihinden; eksik gönderim yapıldığını ise fiili teslimat tarihinden itibaren on iş günü içinde Satıcıya bildirmediği takdirde, Satıcı, Ürünlerin teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi neticesinde Alıcının karşı karşıya kaldığı hiçbir Zarardan sorumlu tutulamaz. Her zaman maddeye tabi olmak kaydıyla, her halükarda, Satıcının herhangi bir sebepten dolayı sorumlu olduğu durumlarda, Satıcının sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır: 9.4.1 Teslim edilmeyen ürünlerin yerini alacak ürünlerin en düşük piyasa fiyatları ile teslim edilmeyen Ürün Fiyatı arasındaki fark; veya 9.4.2 böyle bir piyasa yoksa, teslim edilmemiş Ürünler için geçerli Fiyata eşit bir tutar.

9.5 Ürünlerin partiler halinde teslim edileceği durumlarda, her sevkıyat ayrı bir yükümlülük olacak ve ne Satıcının teslimatı gerçekleştirememesi, ne de Alıcının bir ya da birden fazla partiye yönelik herhangi bir talebi, Alıcıya Kontratı bütün olarak reddetme hakkı kazandıracaktır.

9.6 Alıcı Ürünleri teslim alamazsa ya da teslimat için belirlenmiş tarihten önce Satıcıya uygun teslimat talimatı vermemişse (Alıcının makul kontrolü dışındaki bir neden ya da Satıcının ihmali ya da hatası dışında), ürünler teslimat için belirtilmiş tarihte teslim edilmiş sayılacak ve Satıcının diğer hak ve tazminatları etkilenmeksizin, Satıcı aşağıdaki gibi hareket edebilecektir: 9.6.1 Satıcı sigorta satın almakla yükümlü olmamak kaydıyla, Ürünleri teslimata kadar depolayıp (sigorta dahil) makul depolama giderlerini Alıcıya fatura etmek; veya 9.6.2 Alıcının teslimat için belirtilen günü izleyen beş iş günü içinde Ürünleri teslim alamaması durumunda Ürünleri bulunabilecek en uygun fiyata satmak ve (her türlü makul depolama ve satış giderlerini tahsil ettikten sonra) Fiyatı aşan bölümü Alıcının hesabına yatırmak veya eksik bölümü için Alıcıya fatura kesmek.

9.7 Alıcı Ürünleri teslim aldıktan sonra bu Ürünleri yanlış sipariş ettiğini belirlerse, Satıcının (tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla) bu Ürünlerin iadesini kabul etmesi halinde Satıcının standart taşıma giderleri zaman zaman Alıcı tarafından Satıcıya ödenir.

10. Ürünlerde Risk ve Mülkiyet

10.1 Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünler teslimat sırasında veya hemen sonra Alıcının riskine geçeceği için, Alıcının o noktadan itibaren uygun sigorta sağlaması gerekir.

10.2 Satıcı tarafından tedarik edilen ya da satılan tüm Ürünlerde mülkiyet (yasal ve kullanma) aşağıdakilerden en erkeni gerçekleşene kadar Satıcıda kalacaktır: 10.2.1 Satıcının Ürünlerle ilgili tüm meblağları veya Alıcıdan Satıcıya bütün hesapları nakden ya da hesap aracılığıyla tahsil etmesi; veya 10.2.2 (ürün kalemleri ayrı ayrı temel alınmak suretiyle) Ürünlerin kullanılmaları ya da başka ürünlere dahil edilmesi durumunda.

10.3 Ürünlerin Alıcının mülkiyetine geçeceği zamana kadar, Alıcının yükümlülükleri: 10.3.1 söz konusu ürünleri (emanet temelinde ve Satıcı namına) Satıcının mutemedi gibi muhafaza etmek ve Satıcının Ürünler üzerindeki haklarını korumak için iyi niyetle hareket etmek; 10.3.2 Söz konusu Ürünleri (Satıcıdan bir ücret talep etmeden) Alıcının diğer bütün mallarından ayrı, Satıcının mülkiyeti olarak tanınabileceği gibi depolamak; 10.3.3 Ürünler ve mülkiyet belgeleri üzerinde herhangi bir alacak, haciz, masraf ya da herhangi bir başka çıkar uygulanmasını engellemek; 10.3.4 söz konusu Ürünler ya da ilgili ambalajları üzerindeki belirleyici işaretleri bozmamak veya yok etmemek ve Ürünleri iyi durumda muhafaza etmek; ve 10.3.5 söz konusu Ürünleri Satıcı adına sigortalamak ve hasar halinde söz konusu sigorta işlemlerini Satıcının mutemedi olarak yürütmek.

10.4 Ürünler üzerindeki mülkiyet hakkı Alıcıya geçmeden önce, Satıcı Alıcıdan her an herhangi bir Ürünü kendisine teslim etmesini isteyebilir. Alıcı, Satıcı ve temsilcilerine, söz konusu Ürünlerin depolandığı herhangi bir tesise girip denetlemek veya Alıcı, Satıcı tarafından talep edildiği zaman mülkiyet teslimini yapamamışsa söz konusu Ürünlere el koymak için gayrı kabili rücu izin verir.

11. Kalite

11.1 İşbu Koşulların geri kalan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı teslimatta aşağıdaki hususları taahhüt eder: 11.1.1 tüm ürünler ve Alıcı Aletleri 1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında tatmin edici kalitede olacaktır; ve 11.1.2 Satıcı, Madde uyarınca belirli bir amaca uygunluk bağlamında bir teyit vermişse, Ürünler o belirli amaca makul ölçüde uygun olacaktır.

Alıcı (a) numuneyle satış durumunda, Ürün tüm maddi noktalarda Numuneye uygunsa; veya (b) diğer tüm durumlarda Ürün tüm maddi noktalarda Şartnameye uygunsa Ürünün tatmin edici kalitede ve amaca uygun olduğunu (1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında her durumda) açıkça kabul eder.

11.2 Aşağıdakiler yerine getirilmedikçe, Madde 11.1 kapsamındaki garantiler geçersizdir: 11.2.1 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirgin kusurlar bağlamında, Alıcının, Ürünlerin teslimini izleyen 14 gün içinde Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; veya 11.2.2 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirlenememiş kusurlar için, Alıcının, Ürünlerin teslimat tarihini izleyen 12 ayı geçmemek kaydıyla, kusurun Alıcı tarafından belirlendiği ya da belirlenmesi gerektiği tarihi izleyen 14 gün içinde, Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; ve 11.2.3 Satıcı söz konusu kusur uyarısını aldıktan sonra, Ürün ve Aletleri denetlemek için Satıcıya makul imkan tanınması ve (makul ölçütler çerçevesinde hareket eden) Satıcının talebi üzerine Ürün ve Aletlerin söz konusu denetim için Satıcının tesislerine gönderilmesi; ve 11.2.4 Ürünlerin toplam fiyatının Alıcı tarafından ödenmesi.

11.3 Satıcı aşağıdaki durumlarda Madde 11.1 kapsamındaki garantilerin ihlalinden sorumlu tutulamaz: 11.3.1 Ürün, Şartnamelere ya da varsa Numuneye tüm maddi açılardan uygunsa; 11.3.2 Alıcı Aletlerinin imali ya da kullanımı aşamasında Satıcının ihmali veya eksiklikleri hariç, ihlal maddenin doğrudan veya dolaylı yoldan Alıcının veya Alıcı Aletleri ihlalinden kaynaklanıyorsa; 11.3.3 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan Satıcı tarafından bilhassa yetkilendirilmemiş kişilerin Alıcı adına Ürünler ile ilgili onarım, değişiklik ve da ilave dahil, faaliyet ya da eksikliklerinden kaynaklanıyorsa; 11.3.4 İhlal Satıcı tarafından üretilmemiş, ama bir Ürüne dahil edilmiş parçalar, malzeme veya ekipman tarafından doğrudan veya dolaylı yoldan yapılmışsa, bu durumda Alıcı sadece üretici tarafından Satıcıya verilen ve (gideri Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla) Alıcının yararına devredilebilen garanti veya taahhütten yararlanacaktır; 11.3.5 Alıcı kusur uyarısı yaptıktan sonra Satıcının ürün durdurma ya da iade bağlamındaki makul talimatını yerine getirmeyip Ürünü kullanmaya devam eder ya da başkasına satarsa; veya 11.3.6 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan çevre koşullarından ya da Ürünün Şartname parametreleri veya Satıcı tarafından sağlanan talimatlar dışında kullanılması, depolanması veya taşınmasından veya dikkatsizlik, işletme hataları, vandalizm ve tahmin edilemeyecek gelişmeler dahil, Satıcı tarafından yazılı olarak ve bilhassa hariç tutulmuş nedenlerden.

11.4 Madde ve Madde uyarınca ve Ürünlerin ya da Ürün aksamının Satıcıya iadesi ve Satıcının makul kararıyla Madde 11.1 içeriğindeki garanti veya yasanın atıfta bulunduğu herhangi bir başka garanti, kalite standartları veya koşullarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı, karar kendine ait olmak üzere Ürünlerin tamamını veya bir bölümünü yenilemek veya onarmak ya da uygun bulunmayan Ürünlerin Fiyatını iade etmek suretiyle tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. Bu şekilde yenilenmiş her Ürün Satıcının mülkiyetinde kalacaktır.

11.5 Madde hükümleri uyarınca, Madde içeriğindeki garantiler Satıcının Ürünlerden doğacak tüm yükümlülüklerini belirler.

11.6 Alıcı, Satıcının Alıcıya teslimattan sonra Ürünler kapsamında düzenlediği her türlü ürün durdurma ya da iade kampanyasıyla ilgili tüm makul talimatına uyacaktır.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1 Bu 12. Madde amacına uygun olarak:

12.1.1 “Talep” herhangi bir Ürün veya Aletin Alıcıya tesliminden ya da bu Koşulların veya herhangi bir görevin Satıcı tarafından ihlalinden ya da Alıcı tarafından herhangi bir Ürünün (ya da Ürünü içeren herhangi bir ürünün) veya Aletin kullanılması veya satılması ya da bu Koşullar veya Kontrat kapsamında veya bunlarla ilgili doğacak herhangi bir yorum, beyan ya da eksiklikten kaynaklanan talep anlamına gelir.

12.1.2 “Talep Sınırı” herhangi bir takvim yılı kapsamında, aşağıdakilerden daha yüksek olanını ifade eder:

12.1.2.1 Talebe konu olup, aynı yıl içinde Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam meblağ (“İlgili Mallar”);

12.1.2.2 yılın ilk üç ayında bir önceki yıl Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam fiyat; ya da

12.1.2.3 bir önceki yıl İlgili Mallar satın alınmamış ya da Talep mal alımıyla ilgili değilse, (a) İlgili Malların sadece Standart Ürünler olması halinde toplam 50,000; (b) İlgili Malların Özel Ürün veya Alet içermesi halinde ise toplam 100,000.

12.2 Madde ve Madde üzerinde bir etkisi olmaksızın, çalışanlarının, temsilcilerinin, taşeronlarının veya Grubunun diğer üyelerinin kontrat, haksız fiil (ihmal veya kural ihlali dahil), yanlış yorum, iade veya benzeri davranışları sonucunda doğan tüm Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam yükümlülüğü aşağıdaki gibi sınırlanır:

12.2.1 Satıcının tek bir kalem Ürünle ilgili Talep karşısındaki toplam sorumluluğu Satıcı tarafından söz konusu ürün için Alıcıya ödenecek Fiyat ile sınırlı olacaktır;

12.2.2 Satıcının herhangi bir Alet kalemiyle ilgili toplam sorumluluğu söz konusu parçanın amortisman değeri ve yenileme fiyatı arasından düşük olanıyla sınırlıdır.

ve

12.2.3 Her takvim yılında meydana gelen Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam sorumluluğu Talep Sınırı ile sınırlı olacaktır;

12.3 Madde 12.6 üzerinde bir etkisi olmaksızın, bir Mahkemenin Madde içeriğindeki sorumluluğun olmaması hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verdiği hallerde, Satıcının ürün ve alet alımından ve satışından doğan, Madde veya Madde içeriğinde açıklanan konular ve ilgili konular için sorumluluğu, herhangi bir takvim yılında meydana gelen tüm Talepler bağlamında aşağıdakilerden daha yüksek olanı ile sınırlı olacaktır: (a) taleplerin herhangi birinin ilgili olduğu Ürünler veya Aletler için Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek toplam meblağ; ve (b) Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olduğu hallerde 100,000 ve Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olmadığı hallerde 200,000; her bir durumda o takvim yılındaki toplam meblağ.

12.4 Satıcı aşağıdakiler için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır: (a) dolaylı Zararlar, (b) ekonomik zarar, (c) kâr veya beklenen kârdan zarar, (d) gelecekte beklenen işten zarar, (e) itibar ve iyi niyete verilen zarar, (f) Satıcının Ürün veya Alet ya da ilgili hizmet sağlamasından kaynaklanan, Alıcı ya da herhangi bir üçüncü tarafı etkilesin ya da etkilemesin, doğrudan olsun ya da olmasın dolaylı talepler.

12.5 Madde uyarınca, bu Koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe atıfta bulunulan tüm garantiler, hüküm ve koşullar (1979 tarihli Malların Satılması Yasasının 12. bölümünde belirtilen koşullar hariç) yasanın izin verdiği azami ölçüde bu Kontratın dışında tutulur ve Satıcı örtülü garanti, hüküm veya koşulların ihlalinden veya yasaca Satıcıya yüklenen herhangi bir görevin ihlalinden kaynaklanacak herhangi bir zarar için Alıcıya karşı sorumlu olmaz.

12.6 Bu Koşullar kapsamındaki hiçbir şey, Satıcının (bir üçüncü şahsa ödenmiş meblağların tazmini için Alıcı tarafından bulunulan talepler dışında) kendi ihmalinden ya da 1987 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası uyarınca kusurlu üründen ya da aynı yasadan kaynaklanan güvenlik kurallarının ihlalinden ya da yasaca hariç tutulup sınırlanmamış herhangi bir sorumluluğundan kaynaklanan ölüm veya yaralanmalarla ilgili herhangi bir talep karşısındaki sorumluluğunu dışlayıp sınırlandıramaz.

12.7 Alıcı herhangi bir üçüncü şahsın Ürünlerle ilgili olarak (arızaları veya ihlal ettikleri haklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bir talepte bulunduğunun ya da bulunacak gibi göründüğünün farkına vardığında, şunları yapacaktır: 12.7.1 Zaman geçirmeden Satıcıyı bu tür bir talep ya da olasılıktan haberdar etmek; 12.7.2 Zaman geçirmeden Satıcıya yardım etmek ve Satıcının taleple ilgili her türlü muamele ya da müzakerenin tüm denetimini üstlenmesine izin vermek de dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, Satıcının bu tür talep ya da durumlardan kaçınmak, bunlara itiraz etmek, savunmak, anlaşma yoluna gitmek, direnmek, itiraz etmek ya da uzlaşmak istemesine göre hareket etmek; ve 12.7.3 Satıcının önceden yazılı onayını almadan anlaşmamak, kabulde bulunmamak veya herhangi bir anlaşmazlığın yönetilmesinde herhangi bir anlaşma yapmamak.

12.8 İşbu Koşulların diğer herhangi bir hükmünü etkilemeksizin, Satıcının bu Kontrat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmesi ya da yerine getirememesi bu gecikme ya da yerine getirememe savaş ve askeri kuvvetlerin diğer eylemleri, terör, ayaklanma, sivil kargaşa, sabotaj, vandalizm, kaza, makine veya ekipmanın bozulması ya da hasar görmesi, yangın, su baskını doğal felaketler, (Satıcının çalışanlarını ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin) grev, lokavt ve benzeri endüstriyel anlaşmazlıklar ya da Anlaşmanın yapıldığı tarihte piyasada geçerli fiyatlarda malzeme kıtlığı, yasal ya da yönetsel müdahale ya da Alıcıdan veya temsilcileri ya da acentelerinden kaynaklanan kusur, ihmal veya gecikmeler dahil, Satıcının makul kontrolünün dışında bir nedenden kaynaklanıyorsa, Satıcı bu Koşulları ihlal etmiş sayılmayacaktır.

12.9 Yukarıda Madde kapsamında sözü edilen bir olayın gerçekleşmesi halinde işini sürdürmesi engellenirse, Satıcı, teslimat tarihini erteleme veya Kontratı sonlandırma ya da (Alıcıya karşı hiçbir sorumluluk altına girmeksizin) Alıcı tarafından sipariş edilmiş Ürün miktarını azaltma hakkını saklı tutar. Söz konusu olayın 30 günü aşması halinde taraflardan her biri yazılı ihbarda bulunarak, karşı tarafa karşı hiçbir sorumluluk yüklenmeden Kontratı sonlandırabilir.

12.10 Alıcı bu Koşullar kapsamında belirlenen sorumluluk sınırlarının makul olduğunu, tarafların Kontrat ve herhangi bir diğer kontrat bağlamında beklenen Satıcı kazançlarına yönelik ticari niyetlerini ve Alıcının sigorta yoluyla kendini koruma imkanını yansıttığını kabul ve beyan eder. Alıcının Satıcı tarafından bildirilen ilave giderleri üstlenmesi koşuluyla ve Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Satıcı belirli Ürünlerle ilgili sorumluluk sınırlarının değiştirilmesini kabul edebilir. Her türlü kuşkuyu ortadan kaldırmak amacıyla, Alıcı tarafından herhangi bir kontrat kapsamındaki herhangi bir talebi için Satıcının bir takvim yılı içinde Alıcıya yaptığı herhangi bir ödeme Talep Sınırını ve Madde kapsamında belirlenen ve ilgili takvim yılı için geçerli olan sorumluluk sınırını düşürür.

13. Sonlandırma

13.1 Satıcı, aşağıdaki koşullarda ve sahip olduğu herhangi bir başka hak veya önlemi etkilemeden Kontratı hemen sonlandırabilir: 13.1.1 Alıcı Satıcıyla arasındaki herhangi bir kontratı ihlal ederse; 13.1.2 Alıcı alacaklılarıyla herhangi bir yapılandırmaya, gönüllü anlaşmaya girerse ya da Alıcı veya herhangi bir kişi tarafından veya Alıcı namına bir haciz, icra, tasfiye, fesih ya da Alıcı için bir kayyum atama yönünde (bir başvuru ya da tebligat dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir adım, başvuru, talimat, işlem veya görevlendirme girişimi yapılırsa veya Alıcı (birleştirme veya yeniden yapılandırma dışında bir amaçla) (kişi ya da şirket olarak) iflas eder ya da (şirket olarak) tasfiyeye giderse; 13.1.3 Alıcının herhangi bir mülküne ipotek konur veya bir alıcı temsilcisi atanırsa ya da Alıcı işini sürdüremez ya da sürdürmemekle tehdit ederse; veya 13.1.4 Satıcı yukarıda Madde ila arasında belirtilen koşullardan herhangi birinin gerçekleşeceği konusunda makul bir kaygı duyar ve Alıcıyı bu yönde bilgilendirirse.

13.2 Alıcı 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunarak: 13.2.1 Satıcıdan Madde veya Madde sonucunda Kontrat konusu olan Ürünlerin Fiyatının Kontratın yürürlüğe girdiği tarihte Ürünlere uygulanan orijinal Fiyatı %10'dan fazla aştığı yönünde yazılı bilgi aldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Kontratı sonlandırabilir; veya 13.2.2 Satıcının Madde uyarınca bildirdiği Özel Ürünler Şartnamelerindeki değişiklikleri makul nedenlerle kabul etmek istemiyorsa, 30 gün önceden yazılı ihbarla Kontratın söz konusu Özel Ürünlerle ilgili bölümünü sonlandırabilir.

13.3 Satıcının Madde veya Madde uyarınca Kontratı sonlandırması halinde, Satıcı, diğer bütün haklarını ve önlemlerini etkilemeden: 13.3.1 herhangi bir başka kontratı sonlandırabilir ya da Kontrat veya herhangi bir başka kontrat kapsamındaki sevkıyatları durdurabilir; 13.3.2 Ürünler teslim edilmiş, ancak karşılıkları ödenmemişse, Madde uyarınca Alıcının mülkiyet hakkı sona erer ve Satıcı Ürünlerden herhangi birini ya da tümünü istediği gibi kullanabilir; ve 13.3.3 aksine ne türlü anlaşma veya düzenleme olursa olsun, Fiyatın derhal ödenmesi gerekir.

13.4 Kontratın ne nedenle olursa olsun sonlanması Koşul 6, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 da dahil, sonlandırmadan sonra da geçerliliğini koruyacak hükümleri etkilemez.

14. Tazminat

14.1 Satıcının diğer haklarını ve önlemlerini etkilemeksizin, Alıcı Satıcıyı, Grubunu, çalışanlarını ve acentelerini aşağıdaki nedenlerden doğan her türlü Zarardan talep halinde bütünüyle tazmin eder: 14.1.1 Alıcının Madde 3.3 uyarınca bir siparişi iptal etmesi, değiştirmesi ya da askıya alması; 14.1.2 herhangi bir üçüncü taraftan kaynaklanan ve teslimattan sonra bu tür Ürünlerin yetkili kullanımı (bu tür Ürünlerin genel olarak tedarik edildiği ya da Madde kapsamında bilhassa belirtilen bir kullanım) dışında kullanılan ya da Satıcı dışında bir kişi tarafından değiştirilmiş ya da onarılmış Özel Ürünlerin ya da Alıcı Aletlerinin ya da herhangi bir Ürünün ya da Maddenin Ürünlere uygulanmasını sonlandıracak (herhangi bir ihmal da dahil) bir olayın yarattığı Zarar, yaralanma veya hasarla ilgili herhangi bir talep doğması; 14.1.4 Madde 5.4 kapsamında herhangi bir ihlal ve herhangi bir Özel Ürünün kullanım, mülkiyet veya tedarikinden ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına tedarik edilen veya Alıcının isteği üzerine değiştirilen herhangi bir Şartname ve/veya Aletten doğan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ihlali ya da ihlal iddiasına dayanan herhangi bir üçüncü kişi talebi; ve 14.1.5 Madde 8.6 veya 13.1 kapsamındaki herhangi bir sonlandırma.

15. İhracat Hükümleri

15.1 Ürünlerin İngiltere'den ihraç edilmek üzere tedarik edildiği hallerde (Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilmiş her türlü özel koşula tabi olmak kaydıyla) Madde 15 hükümleri uygulanır ve bu Koşullarda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulla çelişmediği ölçüde geçerli olur.

15.2 Alıcı, varış ülkesinde İngiltere'den ihraç edilen Ürünleri ya da bu Ürünleri içeren ürünleri yöneten (gerektiğinde Fiyata katma değer vergisi uygulanmayacağı hususunda Gümrük ve Vergi makamlarını ikna etmek de dahil) her türlü yasa ve düzenlemeye uymakla ve Ürünleri varış ülkesine ithal etmekle ve geçerli her türlü ihracat ve ithalat vergi ve resimlerini ödemekle yükümlüdür. Alıcı, Satıcıyı uyması gereken bu tür yasa ve düzenlemeler konusunda uyarmakla ve bunlardan kaynaklanacak masraflardan Satıcıyı tazmin etmekle yükümlüdür.

16. Diğer Hükümler

16.1 Satıcı burada belirtilen herhangi bir hakkını bizzat kullanabileceği gibi, bunları taşeronlarına veya acentelerine ya da Grubunun herhangi bir üyesine de kullandırabilir. Bu tür herhangi bir taşeron veya acente veya Grup üyesinden kaynaklanacak her türlü ihmal ya da kusur Satıcının kusuru olarak yorumlanır ve işbu Koşullarda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümlere tabi olur. Alıcı önceden Satıcının yazılı onayını almadıkça işbu Kontrattan doğan hiçbir hak ve yükümlülüğünü devredemez, temlik edemez, taşerona bırakamaz, her halükarda herhangi bir taşeronun, görevli ya da devralanın Kontratı yürütmesinden sorumlu kalır.

16.2 Her türlü bildirim faks da dahil olmak üzere yazılı yapılacak ve Satıcı için Langford Locks, Kidlington, Oxon, OX5 1HX, Faks Numarası +44 1865 378860 adresine gönderilecektir; Madde kapsamındaki bildirimlerde ilave olarak Company Secretary, Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Bucks, MK9 1AU adresine de bir kopya yollanacaktır; Alıcı için ise, tescilli adres ya da ilgili zamanda Satıcıya bildirilecek adres geçerli olacaktır. Elden teslim edilen bildirimler derhal geçerli olacak, postayla gönderilenler birinci sınıf postayla gönderildikten iki gün sonra, faksla iletilenler gönderenin alındı teyit pusulasının tarihi ve saatinde veya (kayıpsa) alınışıyla birlikte geçerli olacaktır.

16.3 Satıcının Alıcı tarafından yapılmış Kontrat ihlaliyle ilgili hiçbir muafiyeti aynı veya farklı bir hükmün ihlaliyle ilgili muafiyeti olarak yorumlanamaz. Satıcının Kontratın herhangi bir hükmünü tatbik ettirmedeki eksikliği Satıcının haklarını ortadan kaldırmaz.

16.4 Herhangi bir yetkili mercinin Kontratın herhangi bir hükmünün tamamen ya da kısmen uygulanamaz ya da geçersiz olduğuna karar vermesi durumunda Kontratın diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün kalan bölümünün geçerliliği etkilenmez.

16.5 İşbu Kontrat tarafların tüm kabul ve anlaşmalarını içermekte olup, Ürünlerle ilgili önceki (taraflardan hiçbiri, karşı tarafın temel aldığını kanıtlayabileceği kontrat öncesi sahte ve yanlış beyandan kaynaklanan sorumluluğu hariç tutmaz) tüm (hem sözlü, hem yazılı) anlaşma, kabul veya düzenlemelerin yerine geçer.

16.6 Bu Kontrat İngiltere ve Galler yasaları hükümlerine tabidir. Satıcının Alıcıya karşı herhangi bir başka mahkemede takibat yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, her türlü anlaşmazlıkta İngiliz Mahkemelerinin kararına başvurulacaktır.

16.7 Grubun veya Satıcının acentelerinin yararına bırakılacağı bilhassa belirtilen tüm hak veya tazminatlar dışında, Kontrat tarafları Kontratın hiçbir hükmünün 1999 tarihli Kontratlar (Üçüncü Kişilerin Hakları) Yasası uyarınca herhangi bir üçüncü şahıs tarafından icra edilir olması niyetinde değildir. Bu tür hiçbir kişi, Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesini onaylamak dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesiyle ilgili hiçbir hakka sahip değildir.

ALICI 5, 11 VE 12. KOŞULLARA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİDİR

 1. Genel
  1. Aşağıda ifade edilen (zaman zaman Satıcı tarafından değiştirilen ve Alıcıya yazılı olarak bildirilen ya da Satıcının web sayfasında duyurulan) hüküm ve koşullar, ( "Koşullar") Satıcıyla Alıcı arasında Ürün veya Alet satışı ve alımı ile ilgili her anlaşmanın ("“Kontrat") ayrılmaz parçası olacak ve diğer bütün hüküm ve koşulları (Alıcının siparişiyle, sipariş teyidiyle, teslimat bildirimi, Şartnameler veya bunlara benzer herhangi bir belgeyle veya Satıcı tarafından hazırlanmış belgeleri onaylamasıyla veya herhangi bir başka yolla uygulamaya çalışacakları dahil) açıkça hariç tutarak Satıcı ve Alıcı arasındaki bütün işlemlere uygulanacaktır.
  2. Yazılı olmadıkça ve taraflardan her birinin yetkili temsilcilerince işbu Koşulları değiştirme ya da tamamlama niyeti açıkça belirtilerek yazılı ve imzalı beyanda bulunulmadıkça, işbu Koşulların herhangi bir hükmünde yapılacak her türlü ilave ve değişiklik ya da Satıcının herhangi bir temsilcisi tarafından Ürünlerle ilgili olarak yapılacak tanım, öneri veya tavsiye bağlayıcı olmayacaktır.
 2. Yorum
  1. İşbu Koşullarda: "Alıcı" Satıcıdan Ürünleri satın alan kişi; "Alıcının Aletleri%quot; Alıcıya ait olup Satıcı tarafından üretilen, satın alınan veya alınan ya da Alıcı tarafından talep edilen her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; "Özel Ürünler" Standart Ürünler dışında olup Satıcı tarafından tedarik edilen ya da sağlanacak her türlü ürün; "Grup" Satıcının her türlü şube veya holding (‘şube' ve ‘holding şirketi’ 1985 tarihli Şirketler Yasasının 736 ve 736A maddelerinde belirtilen anlamı taşır) kuruluşu; "Fikri Mülkiyet

   Hakları

   "

   her türlü patenti (ilave koruma sertifikaları dahil), faydalı ürünü, icat haklarını, telif haklarını, telif hakkı cinsinden hakları, veritabanı haklarını, ahlaki hakkı, tasarım hakkını, tescilli ya da tescilsiz tasarımları, tescilli ya da tescilsiz markaları, tescilli unvanları ve düzeni, iyi niyeti, (anılanların tümü tescilli olsun veya olmasın, uygulama için tüm haklara ve uygulamalara sahip olsun veya olmasın) know-how ve gizli bilgiyi ve dünyanın her yerinde yukarıdakilere benzer her şeyi kapsayan tüm fikri mülkiyet hakları; "Zararlar" mantık çerçevesinde kestirilebilir ve engellenebilir olsun olmasın, tüm zarar, hasa, borç, gider ve masraflar; "Sipariş Kabulü" Satıcının yetkili bir imza sahibi tarafından Koşul 3.2. uyarınca imzalanmış yazılı sipariş kabulü; "Ürünler" her türlü Standart ve/veya Özel Ürün veya bunların parçaları; "Numune" numuneli satış bağlamında, Satıcı tarafından sağlanan, numuneyle ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan her türlü şartname veya kılavuzda belirtilen toleranslara veya başka değişikliklere tabi ve Satıcının yetkili bir temsilcisince Sipariş Kabulünde Kontrata uygun olduğu doğrulanan numune; "Satıcı" tescilli adresi Avebury House, 201 - 249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1AU, İngiltere olan Limited (Ticaret Sicil No: 547495) ile halefleri ve devir alanları; "Satıcı Kataloğu" Satıcının web sitesi dahil, Satıcı tarafından zaman zaman yayımlanan ürün kataloğu; "Satıcının Aletleri" Özel Ürünlerin imalatında veya bu imalatla ilgili olarak kullanılan, Alıcının Aletlerinin dışındaki her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; "Satıcının Web Sitesi" www.essentracomponents.co.uk veya herhangi bir halefinin web sitesi; "Şartnameler" 2.1.1 Standart Ürünler bağlamında, söz konusu Standart Ürünün önerildiği zamanda Satıcı Kataloğunun son nüshasında belirtilen ve Standart Ürünle ilgili şartname; 2.1.2 Özel Ürünler bağlamında Satıcının bir yetkilisince söz konusu Özel Ürünün nihai şartnamesi olduğunu belirttiği şartneme; ve 2.1.3 belirtilenler gibi bir şartname bulunmaması durumunda Satıcının makul hareket ederek, zaman zaman uygun olduğunu belirleyeceği şartname; "Standart Ürünler" Satıcının Kataloğunda bir ürün numarasıyla satışa sunulan her türlü ürün; ve "Alet" Satıcı Aletleri ve Alıcı Aletleri anlamına gelir.
  2. İşbu Koşullarda: Başlıklar sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup, Koşulların yorumunu etkilemez; bir "kişiye" yapılan atıf, bağımsız bir yasal kişiliği olsun veya olmasın her türlü kişi, şirket, kurum, kuruluş, firma, ortaklık, vakıf veya daireyi içerir; tekil sözler bağlamın kabul ettiği veya gerektirdiği durumlarda çoğul hali de ifade eder; aynı şekilde çoğul sözler de tekil hali içerir; bağlam aksini gerektirmedikçe kural ya da yasal hükme yapılacak her türlü atıf zaman zaman değiştirilen, pekiştirilen, tadil edilen, genişletilen, yeniden ifade edilen veya yenilenen söz konusu kural ya da yasal hükmü ifade eder; ve metinde aksi gerekmedikçe, "dahil" sözcüğü "bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dahil" anlamını ifade eder.
 3. Teklifler ve Siparişler
  1. Teklif, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir; ancak Satıcı tarafından Maddeye uygun olarak teyit edilmediği sürece bağlayıcı sayılmaz.
  2. Satıcı tarafından Alıcıya verilen her Ürün siparişi Alıcı tarafından yapılan ve sipariş kapsamındaki Ürünleri işbu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullara göre satın alma önerisi olarak kabul edilir. Bir siparişin Satıcı açısından bağlayıcı olması için Satıcının Sipariş Kabulüyle kabul edilmesi veya (daha önceyse) Satıcının Ürünlerin veya ilgili Aletlerin ve numunelerin üretimine başlaması, Ürünleri Alıcının emrine tahsis etmesi veya Ürünleri Alıcıya sevk etmesi gerekir.

  3. Kabul edilmiş bir sipariş Alıcı tarafından ancak Satıcının önceden açık ve yazılı onay vermesiyle iptal edilebilir, değiştirilebilir veya askıya alınabilir.
  4. Sipariş edilen Ürünlerin miktarı ve cinsi sipariş formunda veya farklıysa, Sipariş Kabulünde belirtildiği gibi olacaktır.
 4. Tanımlar, Numuneler ve Literatür
  1. Satıcı tarafından hazırlanan her türlü çizim, şartname veya reklam ve herhangi bir Satıcı Kataloğundaki her türlü tanım, ayrıntı veya resim sadece söz konusu Ürünler hakkında yaklaşık bir fikir verebilmek amacıyla hazırlanmış ya da yayımlanmış olup, Madde 5.1 ve Madde 11'de belirtilmedikçe Alıcı tarafından Kontratın bir parçası olarak kabul edilemez.
  2. Satıcının Kataloğunda, teklifinde, fiyat listesinde, teklif kabulünde, Sipariş Kabulünde, etiket, ambalaj, fatura veya Satıcı tarafından hazırlanan herhangi bir başka belge veya bilgide meydana gelecek her türlü baskı hatası, dizgi yanlışı veya hata ya da eksiklik Satıcı tarafından, Alıcıya herhangi bir sorumluluk yüklemeksizin söz konusu hata ya da eksikliği açıkça ya da Satıcının web sitesinde düzelterek ve Alıcıyı yazıyla haberdar ederek düzeltilir ve bu müdahale gerçekleştiği andan itibaren Alıcı için bağlayıcı sayılır.
  3. Aksi yasal olarak gerekmedikçe, Kontrat: (a) Satıcının Sipariş Kabulünde Kontratın numuneyle satış olduğunu belirtmedikçe (numune sağlanmış da olsa) numuneyle satış değildir; veya (b) bir tarih sağlanmış da olsa, tarifle satış değildir.
 5. Teknik Özellikler
  1. Alıcı Ürünlerin Teknik Özelliklere veya varsa Numuneye uygun ve tüm malzeme açısından tatmin edici nitelikte olup olmadığını ve Alıcının maksadına uyup uymadığını belirleyecek uygun testleri yapmayı üstlenir. Alıcı, Madde 5.2'ye bağlı olarak, Satıcı tarafından sağlanan her türlü rehber ve kılavuza bakmaksızın, Ürünlerin Alıcının tüm amaçlarına uyup uymadığını belirlemede Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmadığını açıkça kabul etmektedir.

  2. Alıcı bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygunluğu konusunda Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmak isterse, Alıcı siparişini vermeden önce Satıcıyı belirli amaç hakkında ve bizzat test yapmak yerine Satıcının onayına dayanmak isteği konusunda yazıyla bilgilendirir. Satıcı böyle bir onay verilmesi durumunda doğacak ilave giderler konusunda Alıcıyı bilgilendirir. Alıcının bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygun olduğuna güvenmesi için, Alıcının gerekli testleri yapmak için gerekli tüm bilgileri Satıcıya iletmiş ve Satıcının imza yetkisine sahip bir temsilcisinin Sipariş Kabulünde Özel Ürünün söz konusu amacı karşılayabileceğini açıkça teyit etmiş olması gerekir.

  3. Satıcı her türlü Teknik Özellik üzerinde Ürünlerin niteliğini veya performansını maddeten etkilemeyecek her türlü değişikliği yapabilir veya Alıcıyı bilgilendirmek kaydıyla Satıcının Özel Ürünü herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun hale getirmek için gerekli gördüğü her türlü değişikliği, masrafı Alıcıya ait olmak kaydıyla gerçekleştirebilir. Söz konusu Ürünlerin şartnameleri Alıcı tarafından sağlanmış ya da Alıcının isteği üzerine geliştirilmiş veya değiştirilmişse, Satıcı Ürünlerin herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun olması yönünde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  4. Satıcıya Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Şartname veya Alıcının isteği üzerine Şartnameler üzerinde yapılan değişiklikler ve bu tür Şartnamelerden doğan ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Alet bağlamında, Alıcı bu gibi Şartname ve/veya Aletlerin:

   5.4.1 söz konusu Şartnamelere göre veya söz konusu aletleri kullanarak yapılan Ürünlerin Alıcının taleplerini bütünüyle ve doğru olarak karşıladığını; 5.4.2 Satıcının söz konusu Şartnamelere uygun olarak ürettiği ve/veya (anlaşma varsa) sağladığı Ürünlerin eksiksiz ve amaca uygun olduğunu, Şartnameye uyduğunu ve Alıcının amacına uygun Ürünlerle sonuçlanacağını; 5.4.3 hiçbir üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmediğini ve Satıcının, Grubunun ve temsilcilerinin böylesi her türlü Şartname veya Alet ya da Ürünlerin imalatı amacıyla hazırlanan Şartnamelerdeki her türlü ürün ya da işlem ile ilgili her türlü Fikri Mülkiyet Hakkını kullanabileceklerini; ve 5.4.4 geçerli tüm kural ve yasalara uygun olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5. Kontratta aksi açıkça belirtilmedikçe ya da Satıcıyla Alıcı arasında yazılı olarak kabul edilmedikçe, Kontratın yerine getirilmesi sürecinde veya Ürünlerin ya da Aletlerin üretilmesiyle ilgili olarak Satıcı, Grubu veya temsilcileri tarafından yaratılmış tüm Fikri Mülkiyet Hakları Satıcıya ait olacaktır.
 6. Aletler
  1. Satıcı Özel Ürünler sağlamayı kabul eder ve söz konusu Özel Ürünleri üretmek için Alıcının Aletlerine gerek duyduğunu Alıcıya bildirirse, Alıcı ya Özel Ürünleri üretebilecek Alıcı Aletlerini sağlar ya da taraflar arasında anlaşma olursa, Satıcı Alıcı Aletlerini Alıcının hesabına, taraflar arasında anlaşılan bir fiyata ve karşılığını Madde 6.2 uyarınca tahsil etmiş olmak kaydıyla imal veya tedarik eder.
  2. Özel Ürünlerin Alıcı Aletleri kullanılarak imaline yönelik ilk Alıcı siparişinin kabulünden sonra ve söz konusu Alıcı Aletlerini kapsayan Satıcı faturasının alınması kaydıyla, Alıcı:

   6.2.1 söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatının yüzde ellisini (%50) hemen, bakiye yüzde elliyi (%50) Alıcı Aletleriyle üretilmiş numunelerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesi üzerine; veya 6.2.2 Satıcı tarafından öyle talep edilmişse söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatını hemen ödeyecektir.
  3. Alıcı tarafından imal edilen ya da alınan her türlü Alıcı Aleti söz konusu Alıcı Aletleri kapsamındaki toplam fiyatın nakit olarak veya hesap mutabakati yoluyla ödenmesine kadar Satıcıya ait olacak, daha sonra Alıcı iyeliğine geçirilecektir. Alıcı Aletleri iyeliği Alıcıya geçene kadar, Madde 10.3 ve 10.4 hükümleri, Ürünler için olduğu gibi, Alıcı Aletleri için de geçerli olacaktır. Alıcı Aletleri iyeliğinin Alıcıya devrinden sonra, Alıcı ilgili Özel Ürünlerin imalatında gerekli Alıcı Aletlerinin kullanılmasını kapsayan bir Fikri Mülkiyet Hakkı lisansına hak kazanacaktır.

  4. Satıcıya sağlanan ya da Satıcı tarafından Alıcı namına alınan Alıcı Aletleriyle ilgili zarar veya hasar riski Alıcıya aittir. Satıcı tarafından üretilen Alıcı Aletlerinin zarar veya hasar riski imalatının tamamlanmasından sonra Alıcıya geçer. Alıcı, Alıcı Aletlerinin Satıcının tesislerinde kalacağı süre boyunca saygın bir sigortacı tarafından uygun miktar ve koşullarda sigorta edilmesini sağlar, gerekli tüm onarım veya yenileme giderlerini karşılar.
  5. Satıcı, Satıcının mülkiyetindeyken Alıcı Aletlerinde vuku bulacak her türlü zarar ve hasar hakkında Alıcıyı bilgilendirir. Satıcı, Grubu ya da temsilcileri Alıcı Aletleri kendi mülkiyetlerindeyken Alıcı Aletlerinde ihmal veya kasıtlı hasar dışında vuku bulacak herhangi bir zarar ya da hasar nedeniyle Alıcıya karşı sorumluluk kabul etmez.
  6. Satıcı, Alıcı Aletleri kullanılarak yapılan Ürünlerin son teslimatını izleyen 2 yıl boyunca Alıcı Aletlerini ücretsiz olarak depolar. Satıcı, söz konusu sürenin bitiminde Alıcı Aletlerini kendi amaçları için kullanabilir ya da masrafı Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla depolamayı sürdürebilir, iade ya da imha edebilir.
  7. Alıcının asgari miktarda Özel Ürün satın almak istediğini bildirdiği ve Satıcının söz konusu Özel Ürünler için Satıcı Aletleri imalatına yatırım yaptığının veya yapacağının bilincinde olduğu ve önceden belirtilen miktarın altında Özel Ürün sipariş ettiği ya da aldığı durumda, Satıcı, Satıcı Aletlerine yaptığı yatırım ve makul yönetim ve taşıma giderlerinin sipariş edilen Özel Ürünler oranındaki tutarını Alıcıya fatura edebilir.
  8. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Satıcı Aletleriyle ilgili Fikri Mülkiyet Hakları ve iyelik Satıcının olacaktır. Alıcı, Satıcı Aletlerini satın alırsa, Satıcı tarafından yazılı olarak bildirilen tüm tutarın Alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satıcı Aletlerinin riski ve mülkiyeti Alıcıya geçer. Alıcı, satın aldığı herhangi bir Satıcı Aletinin daha önce Satıcı tarafından kullanılmış olacağını, satın almadan önce denetlemek için makul bir süre önce bilgilendirileceğini, tatmin edici nitelikte ve Alıcının amaçlarına uygun olduğuna karar vermiş addedileceğini kabul eder. Satıcı Aletlerinin mülkiyet ve riskinin Alıcıya devredilmesinden sonra bu aletler işbu Koşullar kapsamında Alıcının Aletleri olarak adlandırılacaktır.
  9. Satıcının Özel Ürün imalatı bağlamında herhangi bir Alette yeniden tasarım, onarım veya yenilemeye gitmesi gerektiği durumda, Alıcı, Satıcının ihmalinden veya kasıtlı kötü kullanımından doğanlar dışında, Satıcı tarafından üstlenilen her türlü yapım ve yeniden yapım masrafları dahil, bu tür masrafları zaman geçirmeden tazmin eder.
  10. Satıcı, Özel Ürünlerin imalatı da dahil olmak üzere, Aletleri kendi takdirine uygun şekilde kullanma hakkına sahiptir.
 7. Fiyat
  1. Madde 7.2 uyarınca, Ürünlerin veya Aletlerin fiyatları, geçerli teklifte belirtilen, geçerli teklif bulunmaması halinde ise, siparişin kabul edildiği tarihte Satıcının geçerli fiyat listesindeki fiyat olacaktır ("Fiyat"). Fiyat, Satıcının mevcut uygulaması kapsamındaki standart ambalajı içerir. Fiyat, bu Koşullarda belirtilen sorumluluk sınırlarını yansıtır, ancak Alıcı tarafından talep edilmesi ve Satıcının söz konusu sorumluluk sınırlarında herhangi bir değişiklik yapmayı kabul etmesi durumunda Satıcı meydana gelecek her türlü ilave masrafı Alıcıya bildirir.
  2. Satıcı, teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıyı bilgilendirerek, aşağıdaki nedenlerden dolayı herhangi bir Ürün veya Aletin tedarik edilmesiyle ilgili olarak oluşan masrafı yansıtmak üzere Fiyatı arttırma hakkını saklı tutar:

   7.2.1

   Satıcının makul kontrolü dışındaki herhangi bir etken;

   7.2.2

   Ürünlerin Kontrat uyarınca teslim edilmemiş ya da teslim alınmamış olmasından doğacak depolama giderleri de dahil, işçilik ve malzeme giderlerindeki artışlar;

   7.2.3 Teslimat tarihleri, miktarlar, Şartnameler ya da Satıcının talimat kapsamı ile ilgili olarak Alıcı tarafından talep edilen değişiklikler; 7.2.4 Alıcının talimatından, ihmalinden ya da hatasından kaynaklanan her türlü gecikme veya ilave çalışma ya da malzeme; veya 7.2.5 Alıcının Satıcıya doğru ve zamanında bilgi, talimat, şartname ve varsa, Alet sağlamaması.
  3. Fiyat geçerli hiçbir katma değer vergisini ya da standart dışı ambalaj, yükleme, boşaltma, nakliye, sigorta ve benzeri giderlerden doğan hiçbir vergiyi kapsamaz; varsa, bu vergiler Alıcı tarafından ilave olarak ve Ürün veya Aletlerin ederi ödendiği zaman ödenir. Alıcı tarafından karşılanacak nakliye ve benzeri giderlerin daha önce Satıcı tarafından karşılanması durumunda, Satıcı böylesi giderlerle ilgili faturayı zaman geçirmeden ibraz etme hakkına sahiptir.
 8. Ödeme
  1. Satıcı, Alıcının peşin ödemesi gereken Fiyat ya da herhangi bir başka meblağ için Alıcıya fatura kesme hakkına sahiptir.

  2. Satıcı: 8.2.1 her an kredi sunup geri alma; 8.2.2 Alıcıyla ilgili referans talep etme ve kredi referans araştırmaları yapma hakkına sahiptir.
  3. Madde 8.1 uyarınca, Satıcının herhangi bir faturasının ödemesi, teslimatın henüz tamamlanmamış ya da Ürün veya Alet mülkiyetinin Alıcıya geçmemiş olabileceğine bakılmaksızın (indirim, tenzilat, azaltma veya mahsup yapılmadan), fatura tarihini izleyen 30 gün içinde yapılır. Satıcı tarafından bilhassa kabul edilmedikçe, ödeme, Fiyatla aynı para birimi üzerinden yapılır. Alıcının ödemekle yükümli olduğu meblağların ödenme tarihi işbu Koşullarda esastır. Alıcı tarafından nakit veya hesaba geçmiş meblağ olarak alınmadıkça, hiçbir ödeme tahsil edilmiş sayılmaz. Vadesinde ödenmemiş tutarlarda zaman zaman Lloyds TSB Bank Plc baz oranının üzerinde olan yıllık %3 oranında faiz ödenmesi gereklidir.
  4. Ödeme tarihi öncesinde veya ödeme tarihinde ödenmemiş herhangi bir meblağ varsa, ödenmemiş kısım üzerinde tüm ödeme tamamlanıncaya kadar faiz işletilir (herhangi bir hükmün hem öncesi, hem sonrasında). Taraflar, Madde 8.4 hükümlerinin, işbu Koşullar uyarınca meblağların geç ödenmesi durumunda esas kontrat önlemi sağlayacağını kabul eder.

  5. Alıcı, bu Koşullar ve/veya Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontrat ve bu kontrat hükümleri uyarınca vadesi gelmiş herhangi bir ödemeyi yapamazsa, Satıcının herhangi bir hak veya tazminine hiçbir halel gelmemek kaydıyla, Satıcı aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

   8.5.1 Kontratı ya da Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontratı sonlandırmak; 8.5.2 Satıcının Kontrat uyarınca ya da herhangi bir nedenle Alıcıya ödemekle yükümlü olduğu ödenmemiş tutarları mahsup etmek; 8.5.3 Alıcıdan Ürünlerin ve Aletlerin depolanma giderlerini ödemesini talep etmek; 8.5.4 ödeme yapılana kadar Alıcıya Kontrat veya herhangi bir başka kontrat uyarınca yapılması gereken sevkıyatı askıya almak; 8.5.5 Kontratı reddedilmiş ya da sonlandırılmış addetmek; 8.5.6 Alıcıya henüz teslim edilmemiş herhangi bir Ürünü yeniden satmak; ve/veya 8.5.7 Ürünler için depozito olarak ödenmiş tüm meblağa el koymak.
 9. Teslimat
  1. Aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, Ürünler Alıcıya Satıcı tarafından makul şekilde seçilmiş bir taşıyıcıyla sevk edilecektir. Ürünlerin Alıcıya sevkıyatı Satıcı tarafından nakliyeciye teslim ya da nakliyeci tarafından teslim alınma yoluyla gerçekleştirilecektir. O noktadan itibaren, söz konusu Ürünlerin sevkıyatı nakliyecinin istenirse Alıcıya bildirilecek koşullarına göre yapılacaktır. Satıcı erken teslimatta bulunabilir. Satıcı 1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(2) Maddesiyle yükümlü olmayacağı gibi,

   1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(3) Maddesi uyarınca bildirimde bulunması da talep edilmez.
  2. Ürünlerin Madde 9.1. kapsamında belirtilenden farklı bir yöntemle sevk edileceği durumlarda, sevkıyat şöyle gerçekleştirilecektir: 9.2.1 Ürünlerin Alıcı tarafından Satıcının tesislerinden teslim alınacağı durumlarda, Satıcının Alıcıyı Ürünlerin alınmaya hazır olduğu yönünde bilgilendirmesiyle; 9.2.2 Ürünlerin Satıcı tarafından teslim edileceği durumlarda, Satıcının Ürünleri Alıcının teslimat için belirttiği adrese teslim etmesiyle; veya 9.2.3 Ürünlerin nakliyesi bir üçüncü şahıs tarafından yapılacaksa, söz konusu üçüncü şahsın Ürünleri teslim alması ya da Ürünlerin kendisine teslimiyle.
  3. Ürünlerin teslimatı için belirtilen her türlü zaman veya tarih sadece yaklaşıktır.Teslimat süresi esas değildir. Satıcı Ürünlerin teslimindeki herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz. Satıcı siparişte belirtilen Ürün miktarının yüzde 10 altında veya yüzde 10 üstünde teslimat yapabilir ve Alıcı miktarda böyle bir değişikliği kabul ettiği gibi, miktardaki bu değişikliği yansıtan Fiyatı öder.
  4. Alıcı, teslimatın yapılmadığını tahmini teslimat tarihinden; eksik gönderim yapıldığını ise fiili teslimat tarihinden itibaren on iş günü içinde Satıcıya bildirmediği takdirde, Satıcı, Ürünlerin teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi neticesinde Alıcının karşı karşıya kaldığı hiçbir Zarardan sorumlu tutulamaz. Her zaman Madde 12'ye tabi olmak kaydıyla, her halükarda, Satıcının herhangi bir sebepten dolayı sorumlu olduğu durumlarda, Satıcının sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır: 9.4.1 Teslim edilmeyen ürünlerin yerini alacak ürünlerin en düşük piyasa fiyatları ile teslim edilmeyen Ürün Fiyatı arasındaki fark; veya 9.4.2 böyle bir piyasa yoksa, teslim edilmemiş Ürünler için geçerli Fiyata eşit bir tutar.
  5. Ürünlerin partiler halinde teslim edileceği durumlarda, her sevkıyat ayrı bir yükümlülük olacak ve ne Satıcının teslimatı gerçekleştirememesi, ne de Alıcının bir ya da birden fazla partiye yönelik herhangi bir talebi, Alıcıya Kontratı bütün olarak reddetme hakkı kazandıracaktır.
  6. Alıcı Ürünleri teslim alamazsa ya da teslimat için belirlenmiş tarihten önce Satıcıya uygun teslimat talimatı vermemişse (Alıcının makul kontrolü dışındaki bir neden ya da Satıcının ihmali ya da hatası dışında), ürünler teslimat için belirtilmiş tarihte teslim edilmiş sayılacak ve Satıcının diğer hak ve tazminatları etkilenmeksizin, Satıcı aşağıdaki gibi hareket edebilecektir: 9.6.1 Satıcı sigorta satın almakla yükümlü olmamak kaydıyla, Ürünleri teslimata kadar depolayıp (sigorta dahil) makul depolama giderlerini Alıcıya fatura etmek; veya 9.6.2 Alıcının teslimat için belirtilen günü izleyen beş iş günü içinde Ürünleri teslim alamaması durumunda Ürünleri bulunabilecek en uygun fiyata satmak ve (her türlü makul depolama ve satış giderlerini tahsil ettikten sonra) Fiyatı aşan bölümü Alıcının hesabına yatırmak veya eksik bölümü için Alıcıya fatura kesmek.
  7. Alıcı Ürünleri teslim aldıktan sonra bu Ürünleri yanlış sipariş ettiğini belirlerse, Satıcının (tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla) bu Ürünlerin iadesini kabul etmesi halinde Satıcının standart taşıma giderleri zaman zaman Alıcı tarafından Satıcıya ödenir.
 10. Ürünlerde Risk ve Mülkiyet
  1. Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünler teslimat sırasında veya hemen sonra Alıcının riskine geçeceği için, Alıcının o noktadan itibaren uygun sigorta sağlaması gerekir.
  2. Satıcı tarafından tedarik edilen ya da satılan tüm Ürünlerde mülkiyet (yasal ve kullanma) aşağıdakilerden en erkeni gerçekleşene kadar Satıcıda kalacaktır: 10.2.1 Satıcının Ürünlerle ilgili tüm meblağları veya Alıcıdan Satıcıya bütün hesapları nakden ya da hesap aracılığıyla tahsil etmesi; veya 10.2.2 (ürün kalemleri ayrı ayrı temel alınmak suretiyle) Ürünlerin kullanılmaları ya da başka ürünlere dahil edilmesi durumunda.
  3. Ürünlerin Alıcının mülkiyetine geçeceği zamana kadar, Alıcının yükümlülükleri: 10.3.1 söz konusu ürünleri (emanet temelinde ve Satıcı namına) Satıcının mutemedi gibi muhafaza etmek ve Satıcının Ürünler üzerindeki haklarını korumak için iyi niyetle hareket etmek; 10.3.2 Söz konusu Ürünleri (Satıcıdan bir ücret talep etmeden) Alıcının diğer bütün mallarından ayrı, Satıcının mülkiyeti olarak tanınabileceği gibi depolamak; 10.3.3 Ürünler ve mülkiyet belgeleri üzerinde herhangi bir alacak, haciz, masraf ya da herhangi bir başka çıkar uygulanmasını engellemek; 10.3.4 söz konusu Ürünler ya da ilgili ambalajları üzerindeki belirleyici işaretleri bozmamak veya yok etmemek ve Ürünleri iyi durumda muhafaza etmek; ve 10.3.5 söz konusu Ürünleri Satıcı adına sigortalamak ve hasar halinde söz konusu sigorta işlemlerini Satıcının mutemedi olarak yürütmek.
  4. Ürünler üzerindeki mülkiyet hakkı Alıcıya geçmeden önce, Satıcı Alıcıdan her an herhangi bir Ürünü kendisine teslim etmesini isteyebilir. Alıcı, Satıcı ve temsilcilerine, söz konusu Ürünlerin depolandığı herhangi bir tesise girip denetlemek veya Alıcı, Satıcı tarafından talep edildiği zaman mülkiyet teslimini yapamamışsa söz konusu Ürünlere el koymak için gayrı kabili rücu izin verir.
 11. Kalite
  1. Bu Koşulların geri kalan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı teslimatta aşağıdaki hususları taahhüt eder:

   11.1.1 tüm ürünler ve Alıcı Aletleri 1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında tatmin edici kalitede olacaktır; ve 11.1.2 Satıcı, işbu madde uyarınca belirli bir amaca uygunluk bağlamında bir teyit vermişse (aksi geçerli değildir), Ürünler o belirli amaca makul ölçüde uygun olacaktır.

   Alıcı (a) numuneyle satış durumunda, Ürün tüm maddi noktalarda Numuneye uygunsa; veya (b) diğer tüm durumlarda Ürün tüm maddi noktalarda Şartnameye uygunsa Ürünün tatmin edici kalitede ve amaca uygun olduğunu (1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında her durumda) açıkça kabul eder.

  2. Aşağıdakiler yerine getirilmedikçe, Madde 11.1 kapsamındaki garantiler geçersizdir:

   11.2.1 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirgin kusurlar bağlamında, Alıcının, Ürünlerin teslimini izleyen 14 gün içinde Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; veya 11.2.2 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirlenememiş kusurlar için, Alıcının, Ürünlerin teslimat tarihini izleyen 12 ayı geçmemek kaydıyla, kusurun Alıcı tarafından belirlendiği ya da belirlenmesi gerektiği tarihi izleyen 14 gün içinde, Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; ve 11.2.3 Satıcı söz konusu kusur uyarısını aldıktan sonra, Ürün ve Aletleri denetlemek için Satıcıya makul imkan tanınması ve (makul ölçütler çerçevesinde hareket eden) Satıcının talebi üzerine Ürün ve Aletlerin söz konusu denetim için Satıcının tesislerine gönderilmesi; ve 11.2.4 Ürünlerin toplam fiyatının Alıcı tarafından ödenmesi.
  3. Satıcı aşağıdaki durumlarda Madde 11.1 kapsamındaki garantilerin ihlalinden sorumlu tutulamaz:

   11.3.1 Ürün, Şartnamelere ya da varsa Numuneye tüm maddi açılardan uygunsa; 11.3.2 Alıcı Aletlerinin imali ya da kullanımı aşamasında Satıcının ihmali veya eksiklikleri hariç, ihlal maddenin doğrudan veya dolaylı yoldan Alıcının veya Alıcı Aletleri ihlalinden kaynaklanıyorsa; 11.3.3 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan Satıcı tarafından bilhassa yetkilendirilmemiş kişilerin Alıcı adına Ürünler ile ilgili onarım, değişiklik ve da ilave dahil, faaliyet ya da eksikliklerinden kaynaklanıyorsa; 11.3.4 İhlal Satıcı tarafından üretilmemiş, ama bir Ürüne dahil edilmiş parçalar, malzeme veya ekipman tarafından doğrudan veya dolaylı yoldan yapılmışsa, bu durumda Alıcı sadece üretici tarafından Satıcıya verilen ve (gideri Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla) Alıcının yararına devredilebilen garanti veya taahhütten yararlanacaktır; 11.3.5 Alıcı kusur uyarısı yaptıktan sonra Satıcının ürün durdurma ya da iade bağlamındaki makul talimatını yerine getirmeyip Ürünü kullanmaya devam eder ya da başkasına satarsa; veya 11.3.6 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan çevre koşullarından ya da Ürünün Şartname parametreleri veya Satıcı tarafından sağlanan talimatlar dışında kullanılması, depolanması veya taşınmasından veya dikkatsizlik, işletme hataları, vandalizm ve tahmin edilemeyecek gelişmeler dahil, Satıcı tarafından yazılı olarak ve bilhassa hariç tutulmuş nedenlerden.
  4. Madde 11.2 ve 11.3 uyarınca ve Ürünlerin ya da Ürün aksamının Satıcıya iadesi ve Satıcının makul kararıyla Madde 11.1 içeriğindeki garanti veya yasanın atıfta bulunduğu herhangi bir başka garanti, kalite standartları veya koşullarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı, karar kendine ait olmak üzere Ürünlerin tamamını veya bir bölümünü yenilemek veya onarmak ya da uygun bulunmayan Ürünlerin Fiyatını iade etmek suretiyle tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. Bu şekilde yenilenmiş her Ürün Satıcının mülkiyetinde kalacaktır.
  5. Madde 12'deki hükümlere uygun olduğu ölçüde, Madde 11.1 içeriğindeki garantiler Satıcının Ürünlerden doğacak tüm yükümlülüklerini belirler.
  6. Alıcı, Satıcının Alıcıya teslimattan sonra Ürünler kapsamında düzenlediği her türlü ürün durdurma ya da iade kampanyasıyla ilgili tüm makul talimatına uyacaktır.
 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. Bu 12. Madde amacına uygun olarak:
   1. "Talep" herhangi bir Ürün veya Aletin Alıcıya tesliminden ya da bu Koşulların veya herhangi bir görevin Satıcı tarafından ihlalinden ya da Alıcı tarafından herhangi bir Ürünün (ya da Ürünü içeren herhangi bir ürünün) veya Aletin kullanılması veya satılması ya da bu Koşullar veya Kontrat kapsamında veya bunlarla ilgili doğacak herhangi bir yorum, beyan ya da eksiklikten kaynaklanan talep anlamına gelir.
   2. "Talep Sınırı" herhangi bir takvim yılı kapsamında, aşağıdakilerden daha yüksek olanını ifade eder:
    1. Talebe konu olup, aynı yıl içinde Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam meblağ ("İlgili Mallar");
    2. yılın ilk üç ayında bir önceki yıl Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam fiyat; ya da
    3. bir önceki yıl İlgili Mallar satın alınmamış ya da Talep mal alımıyla ilgili değilse, (a) İlgili Malların sadece Standart Ürünler olması halinde toplam 50,000; (b) İlgili Malların Özel Ürün veya Alet içermesi halinde ise toplam 100,000.
  2. Madde 12.3 ve 12.6 üzerinde bir etkisi olmaksızın, çalışanlarının, temsilcilerinin, taşeronlarının veya Grubunun diğer üyelerinin kontrat, haksız fiil (ihmal veya kural ihlali dahil), yanlış yorum, iade veya benzeri davranışları sonucunda doğan tüm Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam yükümlülüğü aşağıdaki gibi sınırlanır:

   1. Satıcının tek bir kalem Ürünle ilgili Talep karşısındaki toplam sorumluluğu Satıcı tarafından söz konusu ürün için Alıcıya ödenecek Fiyat ile sınırlı olacaktır;
   2. Satıcının herhangi bir Alet kalemiyle ilgili toplam sorumluluğu söz konusu parçanın amortisman değeri ve yenileme fiyatı arasından düşük olanıyla sınırlıdır.
   3. Her takvim yılında meydana gelen Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam sorumluluğu Talep Sınırı ile sınırlı olacaktır;
  3. Madde 12.6 üzerinde bir etkisi olmaksızın, bir Mahkemenin Madde 12.2'deki sorumluluğun olmaması hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verdiği hallerde, Satıcının ürün ve alet alımından ve satışından doğan, Madde 12.2 veya içeriğinde açıklanan konular ve ilgili konular için sorumluluğu, herhangi bir takvim yılında meydana gelen tüm Talepler bağlamında aşağıdakilerden daha yüksek olanı ile sınırlı olacaktır: (a) taleplerin herhangi birinin ilgili olduğu Ürünler veya Aletler için Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek toplam meblağ; ve (b) Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olduğu hallerde 100,000 ve Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olmadığı hallerde 200,000; her bir durumda o takvim yılındaki toplam meblağ.

  4. Satıcı aşağıdakiler için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır: (a) dolaylı Zararlar, (b) ekonomik zarar, (c) kâr veya beklenen kârdan zarar, (d) gelecekte beklenen işten zarar, (e) itibar ve iyi niyete verilen zarar, (f) Satıcının Ürün veya Alet ya da ilgili hizmet sağlamasından kaynaklanan, Alıcı ya da herhangi bir üçüncü tarafı etkilesin ya da etkilemesin, doğrudan olsun ya da olmasın dolaylı talepler.
  5. Madde 12.6 uyarınca, bu Koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe atıfta bulunulan tüm garantiler, hüküm ve koşullar (1979 tarihli Malların Satılması Yasasının 12. bölümünde belirtilen koşullar hariç) yasanın izin verdiği azami ölçüde bu Kontratın dışında tutulur ve Satıcı örtülü garanti, hüküm veya koşulların ihlalinden veya yasaca Satıcıya yüklenen herhangi bir görevin ihlalinden kaynaklanacak herhangi bir zarar için Alıcıya karşı sorumlu olmaz.

  6. Bu Koşullar kapsamındaki hiçbir şey, Satıcının (bir üçüncü şahsa ödenmiş meblağların tazmini için Alıcı tarafından bulunulan talepler dışında) kendi ihmalinden ya da 1987 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası uyarınca kusurlu üründen ya da aynı yasadan kaynaklanan güvenlik kurallarının ihlalinden ya da

   yasaca hariç tutulup sınırlanmamış herhangi bir sorumluluğundan kaynaklanan ölüm veya yaralanmalarla ilgili herhangi bir talep karşısındaki sorumluluğunu dışlayıp sınırlandıramaz.
  7. Alıcı herhangi bir üçüncü şahsın Ürünlerle ilgili olarak (arızaları veya ihlal ettikleri haklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bir talepte bulunduğunun ya da bulunacak gibi göründüğünün farkına vardığında, şunları yapacaktır: 12.7.1 Zaman geçirmeden Satıcıyı bu tür bir talep ya da olasılıktan haberdar etmek; 12.7.2 Zaman geçirmeden Satıcıya yardım etmek ve Satıcının taleple ilgili her türlü muamele ya da müzakerenin tüm denetimini üstlenmesine izin vermek de dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, Satıcının bu tür talep ya da durumlardan kaçınmak, bunlara itiraz etmek, savunmak, anlaşma yoluna gitmek, direnmek, itiraz etmek ya da uzlaşmak istemesine göre hareket etmek; ve 12.7.3 Satıcının önceden yazılı onayını almadan anlaşmamak, kabulde bulunmamak veya herhangi bir anlaşmazlığın yönetilmesinde herhangi bir anlaşma yapmamak.
  8. İşbu Koşulların diğer herhangi bir hükmünü etkilemeksizin, Satıcının bu Kontrat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmesi ya da yerine getirememesi bu gecikme ya da yerine getirememe savaş ve askeri kuvvetlerin diğer eylemleri, terör, ayaklanma, sivil kargaşa, sabotaj, vandalizm, kaza, makine veya ekipmanın bozulması ya da hasar görmesi, yangın, su baskını doğal felaketler, (Satıcının çalışanlarını ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin) grev, lokavt ve benzeri endüstriyel anlaşmazlıklar ya da Anlaşmanın yapıldığı tarihte piyasada geçerli fiyatlarda malzeme kıtlığı, yasal ya da yönetsel müdahale ya da

   Alıcıdan veya temsilcileri ya da acentelerinden kaynaklanan kusur, ihmal veya gecikmeler dahil, Satıcının makul kontrolünün dışında bir nedenden kaynaklanıyorsa, Satıcı bu Koşulları ihlal etmiş sayılmayacaktır.
  9. Yukarıda Madde 12.8 kapsamında sözü edilen bir olayın gerçekleşmesi halinde işini sürdürmesi engellenirse, Satıcı, teslimat tarihini erteleme veya Kontratı sonlandırma ya da (Alıcıya karşı hiçbir sorumluluk altına girmeksizin) Alıcı tarafından sipariş edilmiş Ürün miktarını azaltma hakkını saklı tutar. Söz konusu olayın 30 günü aşması halinde taraflardan her biri yazılı ihbarda bulunarak, karşı tarafa karşı hiçbir sorumluluk yüklenmeden Kontratı sonlandırabilir.
  10. Alıcı bu Koşullar kapsamında belirlenen sorumluluk sınırlarının makul olduğunu, tarafların Kontrat ve herhangi bir diğer kontrat bağlamında beklenen Satıcı kazançlarına yönelik ticari niyetlerini ve Alıcının sigorta yoluyla kendini koruma imkanını yansıttığını kabul ve beyan eder.

   Satıcı, alıcı tarafından kendisine bildirildiği takdirde alıcı ilave maliyetleri karşılamayı kabul ediyorsa ürünlerle ilgili yükümlülük sınırlarını değiştirebilir. Her türlü kuşkuyu ortadan kaldırmak amacıyla, Alıcı tarafından herhangi bir kontrat kapsamındaki herhangi bir talebi için Satıcının bir takvim yılı içinde Alıcıya yaptığı herhangi bir ödeme Talep Sınırını ve Madde 12.3 kapsamında belirlenen ve ilgili takvim yılı için geçerli olan sorumluluk sınırını düşürür.
 13. Sonlandırma
  1. Satıcı, aşağıdaki koşullarda ve sahip olduğu herhangi bir başka hak veya önlemi etkilemeden Kontratı hemen sonlandırabilir: 13.1.1 Alıcı Satıcıyla arasındaki herhangi bir kontratı ihlal ederse; 13.1.2

   Alıcı alacaklılarıyla herhangi bir yapılandırmaya, gönüllü anlaşmaya girerse ya da Alıcı veya herhangi bir kişi tarafından veya Alıcı namına bir haciz, icra, tasfiye, fesih ya da Alıcı için bir kayyum atama yönünde (bir başvuru ya da tebligat dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir adım, başvuru, talimat, işlem veya görevlendirme girişimi yapılırsa veya Alıcı (birleştirme veya yeniden yapılandırma dışında bir amaçla) (kişi ya da şirket olarak) iflas eder ya da (şirket olarak) tasfiyeye giderse;

   13.1.3 Alıcının herhangi bir mülküne ipotek konur veya bir alıcı temsilcisi atanırsa ya da Alıcı işini sürdüremez ya da sürdürmemekle tehdit ederse; veya 13.1.4

   Satıcı yukarıda Madde 13.1.2 ila 13.1.3 arasında belirtilen koşullardan herhangi birinin gerçekleşeceği konusunda makul bir kaygı duyar ve Alıcıyı bu yönde bilgilendirirse.

  2. Alıcı 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunarak:

   13.2.1 Satıcıdan Madde 7.2 veya 7.2 uyarınca Kontrat konusu olan Ürünlerin Fiyatının Kontratın yürürlüğe girdiği tarihte Ürünlere uygulanan orijinal Fiyatı %10'dan fazla aştığı yönünde yazılı bilgi aldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Kontratı sonlandırabilir; veya 13.2.2 Satıcının Madde 5.2 uyarınca bildirdiği Özel Ürünler Şartnamelerindeki değişiklikleri makul nedenlerle kabul etmek istemiyorsa, 30 gün önceden yazılı ihbarla Kontratın söz konusu Özel Ürünlerle ilgili bölümünü sonlandırabilir.
  3. Satıcının Madde 8.5 ve 13.1 uyarınca Kontratı sonlandırması halinde, Satıcı, diğer bütün haklarını ve önlemlerini etkilemeden: 13.3.1 herhangi bir başka kontratı sonlandırabilir ya da Kontrat veya herhangi bir başka kontrat kapsamındaki sevkıyatları durdurabilir; 13.3.2 Ürünler teslim edilmiş, ancak karşılıkları ödenmemişse, Madde 10 uyarınca Alıcının mülkiyet hakkı sona erer ve Satıcı Ürünlerden herhangi birini ya da tümünü istediği gibi kullanabilir; ve 13.3.3 aksine ne türlü anlaşma veya düzenleme olursa olsun, Fiyatın derhal ödenmesi gerekir.
  4. Kontratın ne nedenle olursa olsun sonlanması Koşul 6, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 da dahil, sonlandırmadan sonra da geçerliliğini koruyacak hükümleri etkilemez.
 14. Tazminat
  1. Satıcının diğer haklarını ve önlemlerini etkilemeksizin, Alıcı Satıcıyı, Grubunu, çalışanlarını ve acentelerini aşağıdaki nedenlerden doğan her türlü Zarardan talep halinde bütünüyle tazmin eder: 14.1.1 Alıcının Madde 3.3 uyarınca bir siparişi iptal etmesi, değiştirmesi ya da askıya alması; 14.1.2 herhangi bir üçüncü taraftan kaynaklanan ve teslimattan sonra bu tür Ürünlerin yetkili kullanımı (bu tür Ürünlerin genel olarak tedarik edildiği ya da Madde 5.2 kapsamında bilhassa belirtilen bir kullanım) dışında kullanılan ya da Satıcı dışında bir kişi tarafından değiştirilmiş ya da onarılmış Özel Ürünlerin ya da Alıcı Aletlerinin ya da herhangi bir Ürünün ya da Madde 11'in Ürünlere uygulanmasını sonlandıracak (herhangi bir ihmal da dahil) bir olayın yarattığı Zarar, yaralanma veya hasarla ilgili herhangi bir talep doğması; 14.1.4 Madde 5.4 kapsamında herhangi bir ihlal ve herhangi bir Özel Ürünün kullanım, mülkiyet veya tedarikinden ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına tedarik edilen veya Alıcının isteği üzerine değiştirilen herhangi bir Şartname ve/veya Aletten doğan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ihlali ya da ihlal iddiasına dayanan herhangi bir üçüncü kişi talebi; ve 14.1.5 Madde 8.6 veya 13.1 kapsamındaki herhangi bir sonlandırma.
 15. İhracat Hükümleri
  1. Ürünlerin İngiltere'den ihraç edilmek üzere tedarik edildiği hallerde (Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilmiş her türlü özel koşula tabi olmak kaydıyla) Madde 15 hükümleri uygulanır ve bu Koşullarda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulla çelişmediği ölçüde geçerli olur.
  2. Alıcı, varış ülkesinde İngiltere'den ihraç edilen Ürünleri ya da bu Ürünleri içeren ürünleri yöneten (gerektiğinde Fiyata katma değer vergisi uygulanmayacağı hususunda Gümrük ve Vergi makamlarını ikna etmek de dahil) her türlü yasa ve düzenlemeye uymakla ve Ürünleri varış ülkesine ithal etmekle ve geçerli her türlü ihracat ve ithalat vergi ve resimlerini ödemekle yükümlüdür. Alıcı, Satıcıyı uyması gereken bu tür yasa ve düzenlemeler konusunda uyarmakla ve bunlardan kaynaklanacak masraflardan Satıcıyı tazmin etmekle yükümlüdür.
 16. Diğer Hükümler
  1. Satıcı burada belirtilen herhangi bir hakkını bizzat kullanabileceği gibi, bunları taşeronlarına veya acentelerine ya da Grubunun herhangi bir üyesine de kullandırabilir. Bu tür herhangi bir taşeron veya acente veya Grup üyesinden kaynaklanacak her türlü ihmal ya da kusur Satıcının kusuru olarak yorumlanır ve işbu Koşullarda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümlere tabi olur. Alıcı önceden Satıcının yazılı onayını almadıkça işbu Kontrattan doğan hiçbir hak ve yükümlülüğünü devredemez, temlik edemez, taşerona bırakamaz, her halükarda herhangi bir taşeronun, görevli ya da devralanın Kontratı yürütmesinden sorumlu kalır.
  2. Her türlü bildirim faks da dahil olmak üzere yazılı yapılacak ve Satıcı için Langford Locks, Kidlington, Oxon, OX5 1HX, Faks Numarası +44 1865 378860 adresine gönderilecektir; Madde 13.2 kapsamındaki bildirimlerde ilave olarak Company Secretary, Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1AU adresine de bir kopya yollanacaktır; Alıcı için ise, tescilli adres ya da ilgili zamanda Satıcıya bildirilecek adres geçerli olacaktır. Elden teslim edilen bildirimler derhal geçerli olacak, postayla gönderilenler birinci sınıf postayla gönderildikten iki gün sonra, faksla iletilenler gönderenin alındı teyit pusulasının tarihi ve saatinde veya (kayıpsa) alınışıyla birlikte geçerli olacaktır.
  3. Satıcının Alıcı tarafından yapılmış Kontrat ihlaliyle ilgili hiçbir muafiyeti aynı veya farklı bir hükmün ihlaliyle ilgili muafiyeti olarak yorumlanamaz. Satıcının Kontratın herhangi bir hükmünü tatbik ettirmedeki eksikliği Satıcının haklarını ortadan kaldırmaz.
  4. Herhangi bir yetkili mercinin Kontratın herhangi bir hükmünün tamamen ya da kısmen uygulanamaz ya da geçersiz olduğuna karar vermesi durumunda Kontratın diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün kalan bölümünün geçerliliği etkilenmez.
  5. İşbu Kontrat tarafların tüm kabul ve anlaşmalarını içermekte olup, Ürünlerle ilgili önceki (taraflardan hiçbiri, karşı tarafın temel aldığını kanıtlayabileceği kontrat öncesi sahte ve yanlış beyandan kaynaklanan sorumluluğu hariç tutmaz) tüm (hem sözlü, hem yazılı) anlaşma, kabul veya düzenlemelerin yerine geçer.
  6. Bu Kontrat İngiltere ve Galler yasaları hükümlerine tabidir. Satıcının Alıcıya karşı herhangi bir başka mahkemede takibat yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, her türlü anlaşmazlıkta İngiliz Mahkemelerinin kararına başvurulacaktır.
  7. Grubun veya Satıcının acentelerinin yararına bırakılacağı bilhassa belirtilen tüm hak veya tazminatlar dışında, Kontrat tarafları Kontratın hiçbir hükmünün 1999 tarihli Kontratlar (Üçüncü Kişilerin Hakları) Yasası uyarınca herhangi bir üçüncü şahıs tarafından icra edilir olması niyetinde değildir. Bu tür hiçbir kişi, Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesini onaylamak dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesiyle ilgili hiçbir hakka sahip değildir.

MAKING IT EASIER
MAKING IT EASIER
Kullanım Şartları